720 702 310

Witamy w Ercept

Zajmujemy się profesjonalnym odzyskiwaniem odszkodowań z różnego typu szkód.

Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz dowiedzieć się czy należy Ci się odszkodowanie, a jeśli tak to w jakiej wysokości. Wyślij swoje dane kontaktowe wykorzystując formularz, który znajduje się obok lub zadzwoń pod numer 720 702 310.
Nasi konsultanci udzielą Ci darmowej porady tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Regulamin / Polityka prywatności

§1
Pojęcia
Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. ) Właściciel Serwisu www.ercept.pl – osoba fizyczna Kamil Wasieczko Gorzyca 38, 76-142 Malechowo, zgodnie z art. 4 pkt. 7 rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 2. ) Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną www.ercept.pl
 3. ) Oferta – dochodzenie odszkodowań głównie od Towarzystw Ubezpieczeniowych
 4. ) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 18 rok życia.
 5. ) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego oferującego dochodzenie odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych
 6. ) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. ) Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)
§2
Postanowienia Ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym także ze wszystkich jego podstron zlokalizowanych w domenie głównej, zawierających m.in. informacje na temat dochodzenia odszkodowań.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Właściciel Serwisu www.ercept.pl udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie.
 4. Informacje publikowane w serwisie www.ercept.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią rekomendacji do zawarcia umowy .
§3
Procedura składania zapytań oraz tryb ich realizacji
 1. Zapytania możliwości otrzymania odszkodowania można dokonać wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na stronie serwisu w zakładce „kontakt” lub „home”
 2. Pozytywna weryfikacja danych zawartych w Formularzu skutkuje bezpośrednim kontaktem ze strony konsultanta Właściciela Serwisu www.ercept.pl z Użytkownikiem.
§4
Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu jest Właściciel Serwisu www.ercept.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych,
 3. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu Kontaktowym
 4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon.
 5. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Właściciel Serwisu www.ercept.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Właściciel Serwisu www.ercept.pl powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 6. Dane osobowe zgromadzone przez Właściciela Serwisu www.ercept.pl mogą być także udostępnione: a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 7. Właściciel Serwisu www.ercept.pl zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 9. a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, drogą elektroniczną na adres: kontakt@ercept.pl;
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, drogą elektroniczną na adres: kontakt@ercept.pl;
§6
Postanowienia końcowe
 1. Właściciel Serwisu www.ercept.pl ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Właściciela Serwisu www.ercept.pl .
 2. Właściciel Serwisu www.ercept.pl nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa,
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 5. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według przepisów prawa.